Klokkenluidersmeldingen

Dit is een speciaal kanaal om meldingen te doen, wanneer wij geloven dat iemand handelt, ook al is het maar een mogelijkheid, in strijd met wetten, voorschriften en/of principes vervat in de Alfasigma Global Code of Conduct.

De personen die de meldingen maken handelen in het belang van de Alfasigma Groep en worden beschermd.

Alfasigma Group garandeert de vertrouwelijkheid van klokkenluiders en verbiedt elke vorm van van represailles ten opzichte van hen.

Meldingen moeten te goeder trouw worden gedaan, met redenen omkleed zijn, gebaseerd zijn op precieze en overeenstemmende elementen en verband houden met verifieerbare feiten.

Privé-situaties of klachten van persoonlijke aard tegen collega's of leidinggevenden vallen buiten het kader van dit meldingssysteem en behoren tot de verantwoordelijkheid van de afdeling Personeelszaken.

Alfasigma Group tolereert geen misbruik van de meldingskanalen.

Wij garanderen dat alle ontvangen berichten zorgvuldig zullen worden geverifieerd.

Eenmaal ingelogd, volg dan de gegeven instructies.

Om een klokkenluidersmelding in te dienen, klikt u op de volgende knop.

Als u al een rapport hebt ingediend, voer dan hier de code in om het rapport te bekijken en de voortgang ervan te volgen