Hlásenie nekalých praktík

Toto je kanál urcený na podávanie hlásení, ak sa domnievame, že niekto koná, aj ked len potenciálne, v rozpore so zákonmi, predpismi a/alebo zásadami obsiahnutými v Globálnom kódexe správania spolocnosti Alfasigma.

Osoby, ktoré podávajú hlásenia, konajú v záujme skupiny Alfasigma a vztahuje sa na nich ochrana.

Skupina Alfasigma zarucuje dôvernost identity oznamovatelov a zakazuje akúkolvek formu odvety voci nim.

Hlásenia musia byt podané v dobrej viere, musia byt podložené, založené na presných a zhodných prvkoch a musia sa týkat overitelných skutocností.

Situácie súkromnej povahy alebo stažnosti osobnej povahy na kolegov alebo nadriadených sú mimo rámca tohto systému oznamovania a patria do zodpovednosti oddelenia ludských zdrojov.

Skupina Alfasigma netoleruje zneužívanie kanálov na podávanie hlásení.

Zarucujeme, že všetky dorucené pripomienky budú starostlivo posúdené.

Po prihlásení postupujte podla uvedených pokynov.

Ak chcete podať hlásenie, kliknite na nasledujúce tlačidlo.

Ak ste už správu odoslali, zadajte kód tu, aby ste ju mohli zobraziť a sledovať jej priebeh